Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầy mù, mù sương
  (bóng) mập mờ, không rõ ràng
  a misty idea
  ý nghĩa không rõ ràng

  * Các từ tương tự:
  misty-eyed