Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mờ tối; tối
  the shadowy depths of the forest
  những vùng sâu tối tăm trong rừng
  như cái bóng, lờ mờ
  a shadowy figure glimpsed in the twilight
  một bóng người lờ mờ thoáng hiện lên trong cảnh tranh tối tranh sáng