Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] hồn ma, [thuộc] bóng ma
    [thuộc] quang phổ

    * Các từ tương tự:
    Spectral analysis, spectrality, spectrally, spectralnes