Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ethereal /i'θiəriəl/  

 • Tính từ
  (cách viết khác aetherial)
  siêu nhiên
  (từ cổ) trên các tầng mây (nói về không khí trong lành)

  * Các từ tương tự:
  ethereality, etherealization, etherealize, ethereally