Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etherealize /i:'θiəriəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm nhẹ lâng lâng
    làm cho giống thiên tiên, siêu trần hoá