Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ethereality /i:θiəri'æliti/  

  • Danh từ
    tính nhẹ lâng lâng
    tính thiên tiên, tính siêu trần