Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ethereally /i:'θiəriəli/  

  • phó từ
    nhẹ lâng lâng
    như thiên tiên, siêu trần