Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etherealization /i:θiəriəlai'zeiʃ/  

  • Danh từ
    sự làm nhẹ lâng lâng
    sự làm cho giống thiên tiên, sự siêu trần hoá