Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    [thuộc] ma quái; tựa ma quái
    một giọng nói tựa ma quái thì thầm bên tai ai