Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác phantasm) ma, bóng ma
  ảo tượng, ảo tưởng
  phantom pregnancy
  ảo tưởng mang thai

  * Các từ tương tự:
  phantom-like