Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immaterial /,imə'tiəriəl/  

 • Tính từ
  không quan trọng
  the cost is immaterial
  phí tổn không quan trọng
  phi vật chất, vô hình
  as immaterial as a ghost
  vô hình như một bóng ma

  * Các từ tương tự:
  immaterialise, immaterialism, immaterialist, immateriality, immaterialize, immaterially, immaterialness