Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peekaboo /pi:kə'bu:/  

  • Thán từ
    (cách viết khác peepbo)
    òa! (trong trò chơi ú tim òa)