Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

translucent /trænz'lu:snt/  

  • Tính từ
    trong mờ
    lavatory windows made of translucent glass
    cửa sổ nhà xí máy làm bằng kính trong mờ