Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerry-built /'dʒeribilt/  

  • Tính từ
    [được] xây dựng cẩu thả