Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yếu, yếu ớt
  a feeble old man
  ông già yếu ớt
  a feeble cry
  tiếng kêu yếu ớt
  a feeble argument
  lý lẽ yếu ớt

  * Các từ tương tự:
  feeble-minded, feebleness