Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  hoa mắt, chóng mặt
  leo thang làm tôi chóng mặt
  làm hoa mắt, làm chóng mặt
  a dizzy height
  một độ cao làm chóng mặt
  Động từ
  (dizzied)
  làm hoa mắt, làm chóng mặt