Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empty-headed /,empti'hedid/  

  • Tính từ
    [có] đầu óc rỗng tuếch, ngu ngốc