Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-headed /,lait'hedid/  

  • Tính từ
    chóng mặt; choáng váng

    * Các từ tương tự:
    light-headedly, light-headedness