Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    nông nổi, thiếu suy nghĩ