Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chóng mặt, choáng váng; làm chóng mặt
  have a giddy feeling
  cảm thấy chóng mặt
  travel at a giddy speed
  đi với một tốc độ chóng mặt
  look down from a giddy height
  nhìn xuống từ một độ cao chóng mặt
  (cũ, xấu) lông bông, không nghiêm túc
  một cô gái lông bông không bao giờ chuyên tâm với việc gì nghiêm túc

  * Các từ tương tự:
  giddy-go-round