Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vertiginous /vɜ:'tidʒinəs/  

 • Tính từ
  làm chóng mặt
  a vertiginous height
  chỗ cao làm chóng mặt

  * Các từ tương tự:
  vertiginously, vertiginousness