Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

befuddled /bi'fʌdld/  

  • Tính từ
    bị làm cho đần độn, bị làm cho mụ đi
    be befuddled by old age
    bị tuổi già làm mụ người đi