Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Đại từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
    ngà ngà say, chếch choáng hơi men

    * Các từ tương tự:
    tipsy-cake