Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest)
    lông bông, đồng bóng (phụ nữ)