Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  kỳ cục; điên rồ
  she's really screwy!
  cô ta thật điên rồ!
  what a screwy idea!
  ý kiến mới kỳ cục làm sao!