Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skittish /'skiti∫/  

 • Tính từ
  hay lồng, khó điều khiển (ngựa)
  hay vui đùa, không nghiêm túc
  she gets very skittish when her boy-friend is around
  cô ta trở nên hay vui đùa khi cậu bạn trai của cô quẩn quanh đâu đó

  * Các từ tương tự:
  skittishly, skittishness