Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skittishness /'skiti∫nis/  

  • Danh từ
    tính hay lồng, tính khó điều khiển (ngựa)
    tính hay vui đùa, tính không nghiêm túc