Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay thay đổi, không kiên định
  a fickle lover
  người yêu không kiên định

  * Các từ tương tự:
  fickleness