Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không trung thành, không chung thủy
  a faithless wife
  người vợ không chung thủy

  * Các từ tương tự:
  faithlessly, faithlessness