Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfaithful /,ʌn'feiθfl/  

 • Tính từ
  (+ to) không chung thủy
  her husband is unfaithful [to her]
  chồng chị ta không chung thủy với chị (có ngoại tình)
  không trung thành, phản bội
  an unfaithful servant
  người đầy tớ không trung thành

  * Các từ tương tự:
  unfaithfully, unfaithfulness