Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agnostic /æg'nɒstik/  

 • Danh từ
  người tin theo bất khả tri luận
  Tính từ
  tin theo bất khả tri luận

  * Các từ tương tự:
  agnostically, agnosticism