Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unscrupulous /ʌn'skru:pjʊləs/  

 • Tính từ
  không theo nguyên tắc đạo đức; vô lương tâm
  an unscrupulous salesman
  một người bán hàng vô lương tâm

  * Các từ tương tự:
  unscrupulously, unscrupulousness