Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unscrupulousness /ʌn'skru:pjʊləsnis/  

  • Danh từ
    tính vô lương tâm