Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lừa đảo, lừa bịp; đểu giả, xỏ lá ba que
  knavish tricks
  thủ đoạn lừa bịp
  (từ cổ,nghĩa cổ) tinh quái, nghịch ác

  * Các từ tương tự:
  knavishly, knavishness