Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knavishly /'neivi∫li/  

  • Phó từ
    (cổ)
    [một cách] bất lương