Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprincipled /ʌn'prinsəpld/  

 • Tính từ
  vô đạo đức, bất lương
  an unprincipled rogue
  thằng xỏ lá bất lương

  * Các từ tương tự:
  unprincipledness