Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unethical /'ʌn'eθikəl/  

  • Tính từ
    không thuộc luân thường đạo l
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trái với luân thường đạo lý; không đúng với nguyên tắc xử thế (một cá nhân); không đúng nội quy (một tổ chức)