Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amoral /,ei'mɒrəl/  /,ei'mɔ:rəl/

  • Tính từ
    phi đạo đức

    * Các từ tương tự:
    amoralism, amorality, amorally