Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insidious /in'sidiəs/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  âm ỉ, ngấm ngầm
  an insidious jealousy
  sự ghen tuông ngấm ngầm

  * Các từ tương tự:
  insidiously, insidiousness