Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insidiously /in'sidiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] âm ỉ, [một cách] ngấm ngầm