Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insidiousness /in'sidiəsnis/  

  • Danh từ
    sự âm ỉ, sự ngấm ngầm