Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conscienceless /'kɔnʃnslis/  

  • Tính từ
    vô lương tâm, vô liêm sỉ, táng tận lương tâm