Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  trơn
  a slippery road
  đường trơn
  (khẩu ngữ) không tin được, ma mãnh
  a slippery salesman
  một người bán hàng không tin được
  (khẩu ngữ) nan giải; khó xử trí
  a slippery subject
  một vấn đề nan giải
  the slippery slope
  (khẩu ngữ)
  con đường dẫn tới thất bại và tai họa