Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] dầu; tựa dầu
  an oily liquid
  chất lỏng tựa dầu
  có dầu; đầy dầu; giây dầu
  oily fingers
  ngón tay giây dầu
  an oily old pair of jeans
  một chiếc quần bò cũ đầy dầu
  (nghĩa xấu) tán khéo; bợ đỡ
  tôi không thích những người bán hàng hay tán khéo