Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undependable /'ʌndi'pendəbl/  

  • Tính từ
    không đáng tin cậy, không thể tin cậy được, không thể trông mong được