Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như kính, như thủy tinh
  (nghĩa bóng) đờ đẫn
  glassy eyes
  đôi mắt đờ đẫn

  * Các từ tương tự:
  glassy-eyed