Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unscrupulously /ʌn'skru:pjʊləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô lương tâm