Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xảo quyệt
  he's an artful devil
  hắn là một thằng xảo quyệt
  khéo léo, khéo (hành động, sự vật)
  an artful trick
  trò bịp bợm khéo léo
  một đồ dùng nhỏ bé để mở đồ hộp được chế tạo rất khéo

  * Các từ tương tự:
  artfully, artfulness