Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underhand /,ʌndə'hænd/  

 • Tính từ, Phó từ
  Tính từ
  (cách viết khác underhanded /,ʌndə'hændid/)
  lừa lọc [một cách] lén lút
  underhand tricks
  những ngón lừa lọc lén lút

  * Các từ tương tự:
  underhanded, underhandedly, underhandedness