Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconscionable /ʌn'kɒn∫ənəbl/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)(đùa)
  phi lý, quá đáng
  you take an unconscionable time getting dressed!
  Em mặc quần áo mất nhiều thì giờ quá đáng thế!

  * Các từ tương tự:
  unconscionableness